W środę 7 czerwca br. odbyła się LII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, na której podjęto uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mrozów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Obie uchwały podjęte zostały jednogłośnie, po czym radni pogratulowali burmistrzowi udanego roku budżetowego, wielu osiągnięć oraz inicjatyw, które udało się zrealizować. W odpowiedzi Dariusz Jaszczuk podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych za owocną współpracę.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

– w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2022 rok,

– w sprawie udzielenia burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,

– zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2023,

– zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/444/2022 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mrozy,

– w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy,

– w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody,

– w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Grodzisk, Skruda i Choszcze,

– w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego,

– w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielone Zacisze” w miejscowości Lubomin,

– w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gójszcz (dz. nr 396/13, 396/8),

– w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gójszcz (dz. nr 396/3),

– w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

– w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy,

– w sprawie przyjęcia przez Gminę Mrozy pomocy finansowej od Gminy Cegłów oraz Gminy Latowicz na zadanie pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”.

Jednym z ostatnich punktów sesji była informacja o akcji letniej – wypoczynek dzieci i młodzieży w 2023 r.

W sprawach różnych podjętych przez radnych i sołtysów obecnych na Sesji omówione zostały tematy dotyczące m.in.:

– pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej,

– wykonania nawierzchni asfaltowych,

– wycinania przydrożnych zakrzaczeń,

– przebudowy wodociągu w Trojanowie,

– poprawy stanu dróg w tym: uzupełnień nawierzchni, dostawienia luster ulicznych i znaków drogowych,

– uzupełnienia oświetlenia ulicznego,

– terminu realizacji budowy chodnika w Rudce.

Bożena Worono

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku „Kryminalistyka” Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzącą audycji radiowej "Oby do poniedziałku" na antenie "Pallotti.fm". Moja wszechstronna osobowość nie ogranicza się tylko do radia, bowiem niektórzy mnie także kojarzą z programu telewizyjnego "Nad Niemnem" emitowanego w TVP Polonia, w którym miałam przyjemność prowadzić program. Oczywiście, nie zapominam o swoich korzeniach dziennikarskich, bo wcześniej ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. To był czas, w którym nauczyłam się o sile słowa pisemnego i odkryłam, jak narracja może kształtować nasze spojrzenie na świat.  W międzyczasie uwielbiam angażować się w konkursy muzyczne i recytatorskie: wystąpienia na scenie, czucie pulsującego tłumu i oddanie emocji poprzez dźwięki i słowa - to jest to, co sprawia, że moje serce bije szybciej.